Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych.
Nasi partnerzy zbierają dane i używają plików cookie do personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności.
Kontynuując, przyjmujemy Twoją zgodę na wdrażanie plików cookies i ich zapisane w pamięci urządzenia zgodnie z naszą polityką prywatności. OK, Zamknij

 
 
dostarczamy nowoczesne technologie
Czwartek, 25 lipca

REKLAMACJE

Warunki gwarancji i reklamacji

 1. Atel Electronics udzieli Zamawiającemu na dostarczany Towar 12-miesięcznej gwarancji, rozpoczynającej się w dniu jego sprzedaży, chyba, że na dany Towar jest ustalony inny okres gwarancji. Atel Electronics zagwarantuje poprawne działanie Towaru oraz usunięcie wad ujawnionych w okresie objętym gwarancją.
 2. Udzielona gwarancja uprawnia Zamawiającego do żądania usunięcia wad Towaru lub obniżenia jego ceny.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  • wad i usterek Towaru powstałych podczas transportu,
  • wad i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne itp.,
  • wad i usterek powstałych na skutek przeróbek, zmian oprogramowania, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
  • konserwacji i przeglądów okresowych,
  • wymiany baterii.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru z wyłączeniem określonych w pkt. 3, Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić Atel Electronics prawidłowo wypełniając Zgłoszenie Reklamacyjne. Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego dostępny jest na stronie internetowej: http://www.atel.com.pl/documents/zgloszeniereklamacyjne.pdf i wymaga wypełnienia wszystkich pól.
 5. Na potrzeby stwierdzenia wady reklamowanego Towaru, Zamawiający wysyła na swój koszt Towar w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem wyposażenia na adres: Atel Electronics, ul. Oleska 121, 45-231 Opole z dopiskiem SERWIS. W przeciwnym przypadku odesłanie Towaru nastąpi na koszt Zamawiającego.
 6. Atel Electronics rozpatrzy Zgłoszenie Reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował do zbadania wadliwym Towarem wraz z pisemnym Zgłoszeniem Reklamacyjnym. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, a o fakcie tym Klient zostanie każdorazowo powiadomiony. W przypadku braku załączenia Zgłoszenia Reklamacyjnego lub gdy będzie ono sporządzone nieprawidłowo, Atel Electronics zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji do momentu uzyskania kompletu wymaganych informacji.
 7. W przypadku gdy Towar nie został zakupiony w Atel Electronics lub będzie miał nieczytelne numery seryjne, Atel Electronics zastrzega sobie prawo do odesłania reklamowanego Towaru na koszt Zamawiającego bez rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego.
 8. Koszty konserwacji i czyszczenia, jak również koszty ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego, obciążają Zamawiającego.
 9. Reklamacje, zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji, nie mogą być dla Zamawiającego podstawą do odmowy lub wstrzymania płatności za odebrany Towar.
 10. W przypadku, gdy usunięcie wad Towaru jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, Atel Electronics uprawniony jest, niezależnie od żądania Zamawiającego, do wymiany Towaru na wolny od wad.
 11. Atel Electronics dołoży wszelkich starań, by zasadne reklamacje były zrealizowane w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia. W przypadku, gdy realizacja reklamacji w tym terminie nie będzie możliwa, strony uzgodnią odrębne warunki i tryb postępowania.
wersja do druku

Zgłoszenie reklamacyjne