Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych.
Nasi partnerzy zbierają dane i używają plików cookie do personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności.
Kontynuując, przyjmujemy Twoją zgodę na wdrażanie plików cookies i ich zapisane w pamięci urządzenia zgodnie z naszą polityką prywatności. OK, Zamknij

 
 
dostarczamy nowoczesne technologie
Poniedziałek, 27 maja

ZASADY SPRZEDAŻY

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zakupów w naszej firmie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o uważne przeczytanie "Ogólnych zasad sprzedaży", w których zawarte zostały podstawowe informacje związane ze składaniem zamówień, warunkami dostawy, płatności oraz gwarancji. Zapoznanie się z nimi ułatwi znacznie współpracę pomiędzy naszymi firmami i pozwoli na szybką i sprawną realizację zamówień.

Uwaga! Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 141 poz. 1176).


Ogólne zasady sprzedaży

Zamówienia

 1. Niniejsze zasady odnoszą się do produktów (zwanych dalej "Towarami") prezentowanych przez Atel Electronics w katalogach oraz na stronach internetowych.
 2. Po zapoznaniu się z informacją handlową Atel Electronics, zawartą w katalogach oraz na stronach internetowych, zamówienia na zakup Towarów można składać ze strony www.atel.com.pl za pomocą formularza, e-mailem na adres:cust@atel.com.pl, faksem, osobiście w siedzibie firmy Atel Electronics w Opolu.
 3. Zamawiającym może być przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 roku, nr 173, poz. 1807) oraz:
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
  • Jednostki Budżetowe
  Uwaga! Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 4. Do pierwszego zamówienia składanego w Atel Electronics należy dołączyć wymagane prawem dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży FV VAT, a w szczególności numer NIP Zamawiającego.
 5. Zamówienie składane przez Zamawiającego powinno zawierać:
  • datę złożenia zamówienia,
  • dokładną specyfikację Towarów według danych opisowych zawartych w katalogach oraz na stronach internetowych Atel Electronics,
  • oczekiwany termin realizacji zamówienia,
  • sposób dostawy,
  • wybór formy płatności, które zostały określone w pkt. 16 poniżej.
 6. W przypadku zakupu dużej ilości określonych Towarów możliwe jest indywidualne negocjowanie ceny sprzedaży.
 7. Atel Electronics sprzedając Towary, na które została ustalona cena w walucie obcej, przelicza ceny na złotówkowe na podstawie kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w banku Santander Bank Polska S.A. w dniu wystawienia faktury za zamówione przez Zamawiającego Towary.
 8. Atel Electronics zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku istotnej zmiany kursu zakupu waluty w stosunku do złotego lub zmiany przepisów importowych. W przypadku takich zmian Zamawiający będą niezwłocznie o tym powiadamiani.
 9. Atel Electronics zastrzega sobie własność sprzedanych Zamawiającemu Towarów aż do całkowitej zapłaty przez Zamawiającego ceny w całości.
 10. Ilość Towaru określona w zamówieniu powinna być wielokrotnością ilości Towaru w najmniejszym opakowaniu zbiorczym.
 11. Przed złożeniem specjalnego zamówienia na Towary nie znajdujące się w aktualnej sprzedaży Zamawiający zobowiązany jest przesłać zapytanie ofertowe do Atel Electronics pocztą elektroniczną. Atel Electronics zastrzega sobie prawo do pobierania zaliczek na poczet realizacji takich zamówień.
 12. Towary sprowadzane na specjalne zamówienie, które nie znajdują się w stałej ofercie Atel Electronics, traktowane są na zasadach tzw. importu indywidualnego.
 13. Kwota zamówienia nie może być każdorazowo niższa niż 150,00 zł netto.
 14. Katalogi i dane zawarte na stronach internetowych Atel Electronics stanowią jedynie informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 15. Wszelkie zdjęcia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i inne dane dotyczące Towarów zamieszczane w katalogach oraz na stronach internetowych Atel Electronics, stanowią jedynie ogólną i przykładową charakterystykę tych Towarów i mogą się nieco różnić od rzeczywistych Towarów dostarczanych przez Atel Electronics.

Warunki płatności

 1. Zamawiający rozpoczynający współpracę z Atel Electronics są zobowiązani do uiszczania płatności gotówką w momencie odbioru Towaru lub przelewem bankowym na podstawie faktury pro-forma przed odbiorem lub wysyłką Towaru.
 2. Zamawiający stale współpracujący z Atel Electronics, mogą, na podstawie indywidualnych uzgodnień, uzyskać dogodne warunki płatności. Stałym Klientom proponujemy odroczony termin płatności w ramach ustalonego limitu kredytowego.
  W szczególnych przypadkach możemy zwrócić się z prośbą o przedstawienie innych, dodatkowych dokumentów. Informujemy, iż każdorazowo dokonujemy weryfikacji kontrahentów w ogólnopolskiej platformie wymiany informacji, jaką jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD BIG). Informacja uzyskana z KRD ma wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia odroczonego terminu płatności.
  Zamówienia Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz innych jednostek budżetowych realizowane z odroczonym terminem płatności pod warunkiem otrzymania zamówienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną.
 3. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Atel Electronics (kopia potwierdzenia złożenia przelewu może nie być uznana za dowód dokonania płatności).

Wysyłka towaru

 1. Wysyłka produktów z prezentowanej w katalogach oraz na stronie internetowej oferty Atel Electronics następuje niezwłocznie lub zgodnie z terminem określonym przez klienta w zamówieniu. Dokładamy wszelkich starań aby czas realizacji zamówienia zawarł się w 2 dniach roboczych od daty jego złożenia. Dotyczy to wysyłki Towarów znajdujących się na bieżących stanach magazynu Atel Electronics. W przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik Działu Handlowego niezwłocznie informuje o tym klienta i uzgadnia z nim dalszy tryb postępowania.
 2. Zamówiony Towar wysyłany jest na koszt Zamawiającego za pośrednictwem przewoźnika Atel Electronics. Aktualny cennik przesyłek dostępny jest w Dziale Handlowym Atel Electronics. Na prośbę Zamawiającego istnieje także możliwość przesłania zamówionego Towaru za pośrednictwem przewoźnika Zamawiającego lub dokonanie odbioru Towaru przez Zamawiającego bezpośrednio z magazynu Atel Electronics w Opolu.

Warunki gwarancji i reklamacji

 1. Atel Electronics udzieli Zamawiającemu na dostarczany Towar 12-miesięcznej gwarancji, rozpoczynającej się w dniu jego sprzedaży, chyba, że na dany Towar jest ustalony inny okres gwarancji. Atel Electronics zagwarantuje poprawne działanie Towaru oraz usunięcie wad ujawnionych w okresie objętym gwarancją.
 2. Udzielona gwarancja uprawnia Zamawiającego do żądania usunięcia wad Towaru lub obniżenia jego ceny.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  • wad i usterek Towaru powstałych podczas transportu,
  • wad i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne itp.,
  • wad i usterek powstałych na skutek przeróbek, zmian oprogramowania, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
  • konserwacji i przeglądów okresowych,
  • wymiany baterii.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru z wyłączeniem określonych w pkt.23, Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić Atel Electronics prawidłowo wypełniając Zgłoszenie Reklamacyjne. Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego dostępny jest na stronie internetowej: http://www.atel.com.pl/documents/zgloszeniereklamacyjne.pdf i wymaga wypełnienia wszystkich pól.
 5. Na potrzeby stwierdzenia wady reklamowanego Towaru, Zamawiający wysyła na swój koszt Towar w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem wyposażenia na adres Atel Electronics z dopiskiem SERWIS. W przypadku uznania reklamacji Towar jest odsyłany na koszt Atel Electronics. W przeciwnym przypadku odesłanie Towaru nastąpi na koszt Zamawiającego.
 6. Atel Electronics rozpatrzy Zgłoszenie Reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował do zbadania wadliwym Towarem wraz z pisemnym Zgłoszeniem Reklamacyjnym. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, a o fakcie tym Klient zostanie każdorazowo powiadomiony. W przypadku braku załączenia Zgłoszenia Reklamacyjnego lub gdy będzie ono sporządzone nieprawidłowo, Atel Electronics zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji do momentu uzyskania kompletu wymaganych informacji.
 7. W przypadku gdy Towar nie został zakupiony w Atel Electronics lub będzie miał nieczytelne numery seryjne, Atel Electronics zastrzega sobie prawo do odesłania reklamowanego Towaru na koszt Zamawiającego bez rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego.
 8. Koszty konserwacji i czyszczenia, jak również koszty ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego, obciążają Zamawiającego.
 9. Reklamacje, zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji, nie mogą być dla Zamawiającego podstawą do odmowy lub wstrzymania płatności za odebrany Towar.
 10. W przypadku, gdy usunięcie wad Towaru jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, Atel Electronics uprawniony jest, niezależnie od żądania Zamawiającego, do wymiany Towaru na wolny od wad.
 11. Atel Electronics dołoży wszelkich starań, by zasadne reklamacje były zrealizowane w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia. W przypadku, gdy realizacja reklamacji w tym terminie nie będzie możliwa, strony uzgodnią odrębne warunki i tryb postępowania.
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
wersja do druku